1. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων σας είναι σημαντική για την CAR PART EXPERTS IKE. Η παρούσα πολιτική σας ενημερώνει για τις πρακτικές συλλογής πληροφοριών της CAR PART EXPERTS IKE, περιλαμβάνοντας τις κατηγορίες δεδομένων που ενδέχεται να συλλέγει και να διατηρεί, το σκοπό συλλογής τους, τις κατηγορίες προσώπων στα οποία γνωστοποιούνται τα δεδομένα και τα δικαιώματα που έχετε.
 2. Η CAR PART EXPERTS IKE καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, υπό την προϋπόθεση ότι τα προσωπικά στοιχεία που μας παρέχετε είναι ακριβή και αληθή.
 3. Επίσης, περιγράφει ορισμένα από τα μέτρα  ασφαλείας που η CAR PART EXPERTS IKE λαμβάνει προκειμένου να προστατεύσει το απόρρητο των δεδομένων και παρέχει ορισμένες εγγυήσεις για πράγματα που η CAR PART EXPERTS IKE δεν θα κάνει.
 1. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη/πελάτη των υπηρεσιών/αγαθών της CAR PART EXPERTS IKE διέπεται από τους όρους της παρούσας, από τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού Γενικής Προστασίας Δεδομένων (EU General Data ProtectionRegulation (GDPR)-Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679) (ο οποίος θα καλείται στο εξής ως ο «Κανονισμός Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων») για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, από τις αποφάσεις-συστάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, και άλλους σχετικούς εγχώριους νόμους και διατάξεις. Δεδομένου ότι επίκειται η ψήφιση σχετικού Νόμου από την Ελληνική Βουλή σε σχέση με ειδικότερα θέματα του Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, ενδέχεται οι παρόντες όροι να αναδιαμορφωθούν αναλόγως.
 2. Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του διαδικτύου, όσο και του υπάρχοντος- αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου- πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος.
 3. Η CAR PART EXPERTS IKE διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί το περιεχόμενο της παρούσας σε τακτά χρονικά διαστήματα, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και κατά τη διακριτική της ευχέρεια. Κατά συνέπεια, οφείλετε να επισκέπτεσθε τακτικά τον δικτυακό τόπο, για να ενημερώνεστε για οποιαδήποτε τέτοια τροποποίηση.
 4. Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης/ πελάτης δεν συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν τμήμα οφείλει να μην συναλλάσσεται με την CAR PART EXPERTS IKE.
 1. Η  CAR PART EXPERTS IKE θεωρεί ότι η  προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών / πελατών των υπηρεσιών/ αγαθών της είναι υψίστης σημασίας και έχει δεσμευθεί να παρέχει σε όλους τους επισκέπτες/χρήστες/ πελάτες εξατομικευμένες υπηρεσίες που πληρούν τις απαιτήσεις τους και με τρόπο που να διασφαλίζει την ιδιωτική τους ζωή.
 2. Οι προσωπικές πληροφορίες χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από την CAR PART EXPERTS IKE και τους υπαλλήλους της, προκειμένου να ανταποκριθούμε στα αιτήματά σας και να σας εξυπηρετήσουμε καλύτερα, σύμφωνα με την παρούσα πολιτική. Τα άτομα που διαχειρίζονται προσωπικές πληροφορίες είναι εκπαιδευμένα για τη χρήση κατάλληλων διαδικασιών. Οι εκπρόσωποι της CAR PART EXPERTS IKE διατηρούν απόρρητες τις προσωπικές σας πληροφορίες και δεν τις χρησιμοποιούν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό πέραν εκείνων που εξυπηρετούν την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών προς εσάς.
 3. Επιπλέον, δύναται σε ορισμένες περιπτώσεις να ερωτηθείτε από την CAR PART EXPERTS IKE εάν θα μπορούσαμε να μοιραστούμε πληροφορίες με άλλους έμπιστους τρίτους. Θα σας ενημερώσουμε τη στιγμή συλλογής των πληροφοριών, εάν αναμένεται τέτοιου είδους κοινή χρήση των πληροφοριών με κάποιους τρίτους, η CAR PART EXPERTS IKE θα ορίσει τους τύπους των επιχειρήσεων στο σχετικό σημείο συλλογής των πληροφοριών, θα περιγράψει το είδος των πληροφοριών που θα μοιραστεί (όπως είναι η διεύθυνση ή το email σας) και θα μοιραστεί τα δεδομένα με άλλα μέρη μόνο εάν συμφωνήσετε. Θα μοιραστεί τα προσωπικά δεδομένα μόνο όσων έχουν συμφωνήσει, στο πλαίσιο της παρούσας πολιτικής μας.
 1. Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα, στοιχεία δηλαδή που σχετίζονται με ένα πρόσωπο και επιτρέπουν την ταυτοποίησή του, άμεσα ή έμμεσα, όπως το όνομα, ο αριθμός τηλεφώνου, τα φορολογικά στοιχεία (Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ.), η ηλεκτρονική και ταχυδρομική του διεύθυνση.
 2. H επίσκεψη στον δικτυακό τόπο της CAR PART EXPERTS IKE (www.wheels24.gr) δεν προϋποθέτει οπωσδήποτε την παροχή από εσάς οποιουδήποτε είδους προσωπικών δεδομένων. Σε αρκετές περιπτώσεις, όμως, είναι απαραίτητη η παροχή από εσάς τους ίδιους ορισμένων προσωπικών σας δεδομένων, τα οποία υποδεικνύονται στα αντίστοιχα τμήματα εισαγωγής δεδομένων στο δικτυακό τόπο της CAR PART EXPERTS IKE.
 3. Η CAR PART EXPERTS IKE δύναται να συλλέξει προσωπικές πληροφορίες για εσάς από τις παρακάτω περιοριστικά αναφερόμενες πηγές:
  1. από εσάς όταν συμφωνείτε να αγοράσετε αγαθά ή να λάβετε υπηρεσίες από την CAR PART EXPERTS IKE και στην περίπτωση αυτή δύναται να περιλαμβάνει τα προσωπικά ή και τα επιχειρησιακά στοιχεία επικοινωνίας σας,
  2. από  εσάς όταν  επικοινωνήσετε με  την CAR PART EXPERTS IKE με  ένα αίτημά σας για πληροφορίες και
  3. από δημόσια διαθέσιμες πηγές.
 4. Παρακάτω αναφέρονται μερικά από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα για το πώς η CAR PART EXPERTS IKE συλλέγει τα προσωπικά σας δεδομένα:

* όταν εγγράφεστε ως νέο μέλος του δικτυακού τόπου της CAR PART EXPERTS IKE,

* όταν αγοράσετε αγαθά/ υπηρεσίες από την CAR PART EXPERTS IKE,

* όταν δηλώνετε συμμετοχή σε τυχόν διαγωνισμούς/ προωθητικές ενέργειες που διοργανώνει η CAR PART EXPERTS IKE,

Τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω του δικτυακού τόπου της CAR PART EXPERTS IKE μπορούν επίσης να συνδυαστούν με δεδομένα που παρέχονται σε άλλες περιπτώσεις, για παράδειγμα, όταν καλείτε το τηλεφωνικό της κέντρο, ή όταν έρχεστε σε επαφή με κάποιον από τους πωλητές της. Τα προσωπικά δεδομένα που δίδονται στην CAR PART EXPERTS IKE, σε αυτές τις περιπτώσεις, ενδέχεται να ενσωματωθούν σε υπάρχουσες βάσεις δεδομένων και να αποθηκευθούν, με στόχο την απλοποίηση των συστημάτων διαχείρισης των δεδομένων σας.

  1. Όσες προσωπικές πληροφορίες συγκαταλέγονται στην έννοια των προσωπικών δεδομένων του ΚανονισμούΠροστασίας Προσωπικών Δεδομένων και η συλλογή τους δεν στηρίζεται στον Νόμο ή στη σύναψη ή εκτέλεση σύμβασης, συλλέγονται από την CAR PART EXPERTS IKE μόνο στην περίπτωση που εσείς επιλέξετε να κάνετε  χρήση της φόρμας επικοινωνίας του site και περιλαμβάνουν, υποχρεωτικά, ονοματεπώνυμο, email,  χώρα, και προαιρετικά τη διεύθυνση, τηλέφωνο, ταχυδρομικό κώδικα/πόλη και αριθμό fax.
 1. Τα «cookies» είναι αρχεία δεδομένων που στέλνει ένας ιστότοπος στον υπολογιστή σας κατά την περιήγησή σας στον ιστότοπο. Αυτά τα αρχεία δεδομένων περιλαμβάνουν δεδομένα τα οποία επιτρέπουν στον ιστότοπό μας να θυμάται σημαντικές πληροφορίες που θα κάνουν πιο αποδοτική και χρήσιμη για εσάς τη χρήση του ιστοτόπου. Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies για διάφορους σκοπούς. Χρησιμοποιούμε την τεχνολογία των cookies και τις διευθύνσεις IP για την απόκτηση μη προσωπικών πληροφοριών σχετικά με τους επισκέπτες του εκάστοτε ιστοτόπου και προκειμένου να παράσχουμε στους εγγεγραμμένους επισκέπτες μας την καλύτερη δυνατή εξατομικευμένη ηλεκτρονική εμπειρία.
 2. Πώς χρησιμοποιούμε τα cookies; Οι επισκέπτες του ιστοτόπου της CAR PART EXPERTS IKE χρησιμοποιούν διαφορετικά λογισμικά πλοήγησης στο διαδίκτυο και διαφορετικούς υπολογιστές. Προκειμένου να διευκολύνουμε περισσότερο τις επισκέψεις σας με την τεχνολογία που χρησιμοποιείτε, καταγράφουμε αυτόματα τον τύπο του προγράμματος περιήγησης και του λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιεί ένας επισκέπτης, καθώς και το όνομα του παροχέα υπηρεσιών διαδικτύου του επισκέπτη. Επίσης, καταγράφουμε τον συνολικό αριθμό επισκεπτών του ιστοτόπου με τρόπο αθροιστικό, ώστε να μπορούμε να ενημερώνουμε και βελτιώνουμε τον ιστότοπό μας. Μέσω αυτής της διαδικασίας δεν πραγματοποιείται εξαγωγή προσωπικών πληροφοριών. Αυτά τα δεδομένα μας δείχνουν εάν περισσότεροι επισκέπτες προτιμούν συγκεκριμένες λειτουργίες ή τμήματα του ιστοτόπου από άλλα, γεγονός που μας βοηθά να διατηρούμε τον ιστότοπό μας ενημερωμένο με νέο υλικό που είναι ενδιαφέρον για την πλειονότητα των επισκεπτών μας.
 3. Πώς χρησιμοποιούμε τα cookies για να εξατομικεύσουμε την εμπειρία σας στον ιστότοπό μας; Η τεχνολογία των cookies μας βοηθά να παράσχουμε υλικό που ταιριάζει στα ενδιαφέροντα ενός επισκέπτη και μας επιτρέπει να διευκολύνουμε για χάρη των επισκεπτών μας την εγγραφή και συμμετοχή σε κληρώσεις και διαγωνισμούς και την πρόσβαση σε άλλες λειτουργίες που διατίθενται στον ιστότοπό μας. Όπου επιτρέπεται, μπορεί σε τέτοιες περιπτώσεις να συσχετίσουμε προσωπικές πληροφορίες με κάποιο αρχείο cookie.
 4. Τι συμβαίνει εάν δεν θέλετε cookies; Εάν δεν θέλετε cookies, μπορείτε να ρυθμίσετε τον υπολογιστή σας έτσι ώστε να σας προειδοποιεί κάθε φορά που ένα cookie αποστέλλεται σε αυτόν ή να απενεργοποιήσετε τη λήψη όλων των cookies μέσω του προγράμματος περιήγησής σας στο διαδίκτυο. (Ελέγξτε το μενού Help/Βοήθεια του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε για να μάθετε πώς μπορείτε να αλλάξετε ή να ενημερώσετε σωστά τις ρυθμίσεις σχετικά με τα cookies).
 5. Τι είναι τα webbeacons και πώς τα χρησιμοποιεί η Εταιρεία; Ορισμένες από τις ιστοσελίδες και τα ενημερωτικά email της CAR PART EXPERTS IKE μπορεί να περιέχουν ηλεκτρονικές εικόνες που ονομάζονται webbeacons, γνωστές και ως αρχεία τύπου GIF ενός pixel, καθαρά αρχεία τύπου GIF ή ετικέτες pixel. Η χρήση τους στον ιστότοπο επιτρέπει την καταμέτρηση των επισκεπτών που έχουν προσπελάσει τις σελίδες της CAR PART EXPERTS IKE. Η χρήση τους στα email προώθησης προϊόντων/υπηρεσιών και στα ενημερωτικά δελτία μας επιτρέπει να μετρήσουμε πόσοι από τους εγγεγραμμένους χρήστες έχουν διαβάσει το υλικό που στέλνουμε. Τα webbeacons μας επιτρέπουν να αναπτύξουμε στατιστικές πληροφορίες σχετικά με δραστηριότητες και λειτουργίες που ενδιαφέρουν περισσότερο τους επισκέπτες/χρήστες μας, ώστε να παράσχουμε περισσότερο εξατομικευμένο υλικό. Δεν χρησιμοποιούνται για την προσπέλαση προσωπικών πληροφοριών χωρίς τη συγκατάθεσή σας.
 6. Η απόρριψη των cookies μπορεί να επηρεάσει την ικανότητά σας να χρησιμοποιήσετε κάποιο από τα προϊόντα/υπηρεσίες στην ιστοσελίδα της CAR PART EXPERTS IKE.
 1. Η χρήση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ή μη, που συλλέγει η CAR PART EXPERTS IKE από εσάς, εξυπηρετεί τους ακόλουθους σκοπούς:
  1. Συναλλαγές:
H CAR PART EXPERTS IKE μπορεί να χρησιμοποιεί τα προσωπικά σας στοιχεία για τη διεκπεραίωση τυχόν συναλλαγών σας μαζί της, όπως πληρωμές, έκδοση παραστατικών, διεκπεραίωση συναλλαγών κ.λπ.
   1. Διαφήμιση/Μάρκετινγκ:
Η CAR PART EXPERTS IKE μπορεί να χρησιμοποιεί τα στοιχεία προσωπικού ή μη χαρακτήρα των επισκεπτών/χρηστών/ πελατών για ενημερωτικούς σκοπούς και προωθητικές ενέργειες σχετικά με τα προϊόντα/ υπηρεσίες της, παροχές εκπτώσεων σε προϊόντα και υπηρεσίες της.
   1. Νόμιμη χρήση:
Η CAR PART EXPERTS IKE μπορεί να αποκαλύπτει τα προσωπικά σας στοιχεία, όταν αυτό απαιτείται από τον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και/ή από τον Νόμο, ή όταν αυτό είναι απαραίτητο, προκειμένου να προστατεύει ή να υπερασπίζεται τα νόμιμα συμφέροντά της και τα δικά σας.
 1. Οι πληροφορίες που παρέχετε στην CAR PART EXPERTS IKE ή τα δεδομένα, τα οποία η CAR PART EXPERTS IKE κατέχει, μπορούν να χρησιμοποιηθούν από την εταιρεία για: την εξακρίβωση της ταυτότητάς σας όταν κάνετε ερωτήσεις,
 2. να μας βοηθήσουν να διαχειριστούμε και να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με τη βελτίωση της διαχείρισης των υπηρεσιών και προϊόντων που έχουν παρασχεθεί από την εταιρεία στο παρελθόν, παρέχονται τώρα ή θα παρασχεθούν στο μέλλον,
 3. για να διενεργήσουμε ανάλυση μάρκετινγκ και να δημιουργήσουμε το προφίλ πελατών και τη δημιουργία στατιστικών πληροφοριών για δική μας χρήση,
 4. για να μας βοηθήσουν για την πρόληψη και τον εντοπισμό απάτης ή της απώλειας, και
 5. για να επικοινωνήσουμε μαζί σας, με οποιοδήποτε μέσο (συμπεριλαμβανομένου και του ταχυδρομείου, ηλεκτρονικό ταχυδρομείου, τηλεφώνου, κ.λπ.) για άλλες υπηρεσίες και προϊόντα που προσφέρονται από την CAR PART EXPERTS IKE,
 6. για κάθε υποχρέωσή μας που απορρέει από σύμβασή μας μαζί μας και/ ή από τον Νόμο (π.χ. έκδοση παραστατικού).
 1. Αποθηκεύουμε προσωπικά δεδομένα μόνο για τον χρόνο ο οποίος απαιτείται για να επιτελεσθεί μία συναλλαγή την οποία εσείς ζητήσατε ή για την οποία δώσατε την έγκρισή σας, υπό την επιφύλαξη των κατά περίπτωση αντιθέτων προβλέψεων του Νόμου, όπως συμβαίνει σε ό,τι αφορά θέματα τα οποία διέπει η εμπορική και/ή φορολογική νομοθεσία κ.λπ.
 1. Η  CAR PART EXPERTS IKE, σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να  κάνει ορισμένους πιστωτικούς ελέγχους με τους αρμόδιους φορείς όταν αιτείστε να απολάβετε μία υπηρεσία ή ένα προϊόν (π.χ. αγορά προϊόντος μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας). Αν αυτό ισχύει, τότε θα αναφέρεται στους όρους και τις προϋποθέσεις της δραστηριότητας ανάμεσα σε εσάς και την CAR PART EXPERTS IKE ή την εταιρεία η οποία θα εκτελεί την επεξεργασία (π.χ. την Τράπεζα που παρέχει την κάρτα).
 1. Σε καμία περίπτωση η CAR PART EXPERTS IKE δεν διακινεί προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους.
 2. Σε καμία περίπτωση δεν πωλεί, ή ενοικιάζει προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους. Τα στοιχεία  αυτά  χρησιμοποιούνται αποκλειστικά  από  την  CAR PART EXPERTS IKE  για  να βελτιώνουμε συνεχώς την εξυπηρέτησή σας.
 3. Η CAR PART EXPERTS IKE μπορεί να αποκαλύψει πληροφορίες μόνο εφόσον ζητηθεί νομίμως για νομικούς ή κανονιστικούς σκοπούς, στο πλαίσιο δικαστικής διαδικασίας και/ή ενδεχόμενης νομικής διαδικασίας.
 1. Η CAR PART EXPERTS IKE διατηρεί αυστηρά μέτρα ασφαλείας και ελέγχων για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών σας. Αυτό  περιλαμβάνει ένα σύνολο διοικητικών  μέτρων, πολιτικών ασφαλείας, διαδικασίες και πρακτικές για να ελέγξουμε την ταυτότητά σας όταν μας τηλεφωνήσετε, την κρυπτογράφηση δεδομένων στην ιστοσελίδα μας, τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων σε θέσεις εκτός της CAR PART EXPERTS IKE κ.λπ., προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με όλες τις εφαρμοστέες νομικές απαιτήσεις.
 2.  Η CAR PART EXPERTS IKE εφαρμόζει μέτρα ασφαλείας σε τεχνικό και οργανωτικό επίπεδο, με σκοπό την ασφάλεια των δεδομένων που συνέλεξε από εσάς, έναντι της όποιας εκούσιας ή ακούσιας απόπειρας, χειρισμού, απώλειας, καταστροφής ή γενικότερα πρόσβασης από μη εξουσιοδοτημένο άτομο.  Όπου συλλέγονται προσωπικά δεδομένα και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας, η πληροφορία θα διακινείται υπό κρυπτογραφημένη μορφή ώστε να αποφεύγεται η όποια κατάχρηση των εν λόγω δεδομένων εκ μέρους του όποιου τρίτου.  Τα μέτρα ασφαλείας μας υπόκεινται σε συνεχείς επανελέγχους και αναμορφώσεις, σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις.
 3. Πώς προστατεύουμε τα δεδομένα σας
Η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα περιορίζεται μόνο στους εξουσιοδοτημένους προς τούτο υπαλλήλους για να παράσχουν σε εσάς προϊόντα και υπηρεσίες. Έχουν ενεργοποιηθεί φυσικές, ηλεκτρονικές και διαδικαστικές ασφαλιστικές δικλείδες, οι οποίες εναρμονίζονται με τους κανονισμούς προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων.
  1. Η CAR PART EXPERTS IKE λαμβάνει κάθε δυνατή προφύλαξη, προκειμένου τα προσωπικά δεδομένα σας να είναι ασφαλή. Εντούτοις, λόγω της φύσης του διαδικτύου, δεν δύναται να εγγυηθεί την προστασία των επικοινωνιών ή των αποθηκευμένων στους browsers της στοιχείων από τυχόν αυθαίρετη πρόσβαση τρίτων μερών.
 1. Εάν επικοινωνήσετε με την CAR PART EXPERTS IKE μέσω του Διαδικτύου, τότε μπορεί περιστασιακά να χρησιμοποιήσουμε email για να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας εφόσον μας έχετε παράσχει τη σχετική συναίνεσή σας.
 2. Πρέπει να  γνωρίζετε ότι  οι επικοινωνίες μέσω  του  Διαδικτύου, όπως μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κ.λπ., δεν είναι ασφαλείς εκτός εάν έχουν κρυπτογραφηθεί.
 3. Η CAR PART EXPERTS IKE δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή απώλεια των προσωπικών πληροφοριών σας που είναι πέρα από τον έλεγχο της CAR PART EXPERTS IKE.
 1. Όλες οι επικοινωνίες της CAR PART EXPERTS IKE μαζί σας   (συμπεριλαμβανομένων  των τηλεφωνικών  συνομιλιών,  email κ.λπ.)  δύναται  να  παρακολουθούνται  και  να καταγράφονται από την CAR PART EXPERTS IKE για την ασφάλεια, τη διασφάλιση της ποιότητας, και νομικούς, κανονιστικούς και επιμορφωτικούς σκοπούς.
 1. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων [EUGeneral Data  Protection  Regulation  (GDPR) 2016/679], όπως ισχύει, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:
α) το δικαίωμα πρόσβασης, β) το δικαίωμα διόρθωσης, γ) το δικαίωμα διαγραφής, δ) το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, ε) το δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων, στ) το δικαίωμα εναντίωσης και το δικαίωμα να μην υπόκεισθε σε απόφαση που λαμβάνεται αποκλειστικά βάσει αυτοματοποιημένης επεξεργασίας, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, ζ) το δικαίωμα της καταγγελίας στην εποπτική αρχή.
  1. Δηλαδή, έχετε το δικαίωμα να λάβετε, κατόπιν αίτησης, δωρεάν πληροφόρηση για τα αποθηκευμένα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που σας αφορούν, να προβάλλετε, κατόπιν αιτήματος, αντιρρήσεις για την επεξεργασία των δεδομένων που  σας αφορούν, με ισχύ για  το μέλλον και ανάκληση της συναίνεσής σας, καθώς και, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα διόρθωσης, περιορισμού της επεξεργασίας, φορητότητας των δεδομένων, διαγραφής των εν λόγω δεδομένων και καταγγελίας σε εποπτική αρχή.
  2. Παρακαλούμε σε αυτές τις περιπτώσεις να απευθύνεστε μέσω email στο privacy@wheels24.gr. (πρέπει να δημιουργηθεί ένα email account όπου θα πηγαίνουν όλα τα σχετικά αιτήματα)
 1. Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της CAR PART EXPERTS IKE, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση, αλλαγή ή αλλοίωσή τους διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό Δίκαιο, το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς τον Νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
 2. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ της CAR PART EXPERTS IKE και του επισκέπτη/χρήστη/ πελάτη της CAR PART EXPERTS IKE και δεν δεσμεύει παρά μόνο αυτούς.
 3. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δεν θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.
 1. Η CAR PART EXPERTS IKE δύναται να τροποποιεί, αναπροσαρμόζει και ενημερώνει την παρούσα πολιτική περιοδικά δημοσιεύοντας μία νέα έκδοση στην ιστοσελίδα της. Ανά τακτά χρονικά διαστήματα θα πρέπει να ελέγχετε αυτή τη σελίδα για να βεβαιωθείτε ότι είστε ικανοποιημένοι με οποιεσδήποτε αλλαγές σε αυτήν την πολιτική. Η CAR PART EXPERTS IKE θα ειδοποιεί για  αλλαγές σε αυτήν την πολιτική μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω του ιδιωτικού συστήματος ανταλλαγής μηνυμάτων στον ιστότοπο μας.
 1. Εάν έχετε ερωτήσεις, συστάσεις ή επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε , μπορείτε να τις απευθύνετε στην κάτωθι διεύθυνση επικοινωνίας. Οι συνεχείς εξελίξεις στο Διαδίκτυο γενικότερα καθιστούν απαραίτητες τις κατά καιρούς προσαρμογές των κανόνων μας περί προστασίας δικτυακών δεδομένων.  Η CAR PART EXPERTS IKE επιφυλάσσεται για το δικαίωμά της να προβαίνει στις εκάστοτε τυχόν ενδεικνυόμενες μεταβολές των εν λόγω κανόνων ανά πάσα στιγμή.
 2. Διεύθυνση επικοινωνίας: privacy@wheels24.gr.